TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

L1
5453
Học
Bôi đen phụ đề của video để chọn từ bạn muốn học
Từ vựng
Bôi đen phụ đề của video để chọn câu bạn muốn học
Câu mẫu
Tony:
Carney:
You:
Carney:
You:
Tony:
Tony:
Carney:
You:
Tony:
Tony:
Carney:
You:
Tony:
Tony:
Tony:
Carney:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Tony:
You:
You:
Tony:
Tony:
You:
Tony:
Tony:
You:
Tony:
Tony:
Tony:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Tony:
You:
Carney:
Tony:
You:
Carney:
Carney:
Tony:
You:
Tony:
You:
Carney:
Tony:
You:
Tony:
You:
Carney:
Tony:
You:
Tony:
You:
Carney:
Tony:
You:
Carney:
Tony:
You:
Carney:
Carney:
Tony:
You:
Tony:
You:
Carney:
Tony:
You:
Carney:
Carney:
Tony:
You:
Carney:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Tony:
Carney:
You:
Carney:
Carney:
You:
You:
Carney:
You:
You:
Carney:
You:
You:
Carney:
You:
Carney:
You:
Carney:
Carney:
You:
You:
Carney:
You:
Carney:
Carney:
You:
Carney:
Tony:
You:
Carney:
You:
Carney:
You:
Carney:
Carney:
You:
Carney:
You:
Carney:

Kết quả:

100%
Chi tiết
N:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:
N:
You:
H:

Kết quả:

100%
Chi tiết
N:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:
H:
You:
H:
You:
H:
You:
H:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Tony:
You:
Carney :
You:
Tony:
You:
Carney:
You:
Tony:
You:
Tony:
You:
Carney:
You:
Tony:
You:
Tony:
You:
Carney:
You:
Tony:
You:
Carney:
You:
Carney:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết