Bảng xêp hạng
Phung Thi Hanh
9 điểm
Le Tien Cuong
6 điểm
Chu Khánh Phương
4 điểm
Trần Thị Dung
3 điểm
Astrid teacher
2 điểm
Phung Thi Hanh
9 điểm
Trần Thị Dung
7 điểm
Le Tien Cuong
7 điểm
Chu Khánh Phương
4 điểm
Nguyen Thi Loi
3 điểm
Trần Thị Dung
4 điểm
Nguyen Thi Loi
3 điểm
Huỳnh Tuấn Kiệt
1 điểm
Le Tien Cuong
1 điểm
Dang Huy
152 điểm
Bùi Ngọc Thuyên
100 điểm
NGUYEN VAN TIEP
48 điểm
Huỳnh Tuấn Kiệt
6 điểm
Nguyen Thi Bay
5 điểm